Modelformulier

 

 

 

 

 

 

                                                                                  BIJLAGE 2

                                                                  Boek VI Wetboek economisch recht                                                        

                                                           MODELFORMULIER VOOR HERROEPING                                                                                           (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan

[hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

...................................................................................................................................................................................

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*).....................................................................................................................

- Naam /Namen consument(en) ........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Adres consument(en) .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Datum ...............................................................................................................

- Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

...................................................................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.